نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین