نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا