نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک ملت
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک ملت