نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت انديش اقتصاد بيدار
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت انديش اقتصاد بيدار