نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق الماس کوروش
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق الماس کوروش