نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اعتبار آفرین ایرانیان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اعتبار آفرین ایرانیان