قابل معامله واسطه گری مالی یکم

::: مشخصات صندوق قابل معامله واسطه گری مالی یکم

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله واسطه گری مالی یکم

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله واسطه گری مالی یکم