نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اندوخته آمیتیس
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اندوخته آمیتیس