افرا نماد پایدار

::: مشخصات صندوق افرا نماد پایدار

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق افرا نماد پایدار

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق افرا نماد پایدار