صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی