بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

::: مشخصات صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی