صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار