نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار