قابل معامله توازن معیار

::: مشخصات صندوق قابل معامله توازن معیار

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله توازن معیار

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله توازن معیار