نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله توازن معیار
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله توازن معیار