صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس