قابل معامله دارا الگوریتم

::: مشخصات صندوق قابل معامله دارا الگوریتم

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله دارا الگوریتم

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله دارا الگوریتم