گنجینه الماس بیمه دی

::: مشخصات صندوق گنجینه الماس بیمه دی

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجینه الماس بیمه دی

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق گنجینه الماس بیمه دی