گنجينه الماس بيمه دي

::: مشخصات صندوق گنجينه الماس بيمه دي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجينه الماس بيمه دي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق گنجينه الماس بيمه دي