صندوق گنجينه الماس بيمه دي

::: مشخصات صندوق صندوق گنجينه الماس بيمه دي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق گنجينه الماس بيمه دي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق گنجينه الماس بيمه دي