نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی