صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا