صندوق بازارگرداني اكسير سودا

::: مشخصات صندوق صندوق بازارگرداني اكسير سودا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق بازارگرداني اكسير سودا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق بازارگرداني اكسير سودا