صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید