سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد

::: مشخصات صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد