صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی