نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی