نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین