قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين

::: مشخصات صندوق قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين