صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید