صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد

::: مشخصات صندوق صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد