صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر د

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر د

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر د

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر د