صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران