نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران