در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

::: مشخصات صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان