در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان

::: مشخصات صندوق در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان