دوم اکسیر فارابی

::: مشخصات صندوق دوم اکسیر فارابی

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق دوم اکسیر فارابی

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق دوم اکسیر فارابی