دوم اكسير فارابي

::: مشخصات صندوق دوم اكسير فارابي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق دوم اكسير فارابي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق دوم اكسير فارابي