صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن