پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

::: مشخصات صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان