نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان