زرافشان اميد ايرانيان

::: مشخصات صندوق زرافشان اميد ايرانيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق زرافشان اميد ايرانيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق زرافشان اميد ايرانيان