با درآمد ثابت فيروزه آسيا

::: مشخصات صندوق با درآمد ثابت فيروزه آسيا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت فيروزه آسيا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق با درآمد ثابت فيروزه آسيا