نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران