اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران

::: مشخصات صندوق اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران