صندوق سرمايه‌گذاري تثبيت بازار سرمايه

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري تثبيت بازار سرمايه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري تثبيت بازار سرمايه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري تثبيت بازار سرمايه