با درآمد ثابت كمند

::: مشخصات صندوق با درآمد ثابت كمند

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت كمند

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق با درآمد ثابت كمند