بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان

::: مشخصات صندوق بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان