پشتوانه طلای لوتوس

::: مشخصات صندوق پشتوانه طلای لوتوس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طلای لوتوس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پشتوانه طلای لوتوس