نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طلای لوتوس
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پشتوانه طلای لوتوس