پشتوانه طلاي لوتوس

::: مشخصات صندوق پشتوانه طلاي لوتوس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طلاي لوتوس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پشتوانه طلاي لوتوس