نگین سامان

::: مشخصات صندوق نگین سامان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگین سامان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نگین سامان