نگين سامان

::: مشخصات صندوق نگين سامان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگين سامان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نگين سامان