صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید