گنجينه يكم آويد

::: مشخصات صندوق گنجينه يكم آويد

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجينه يكم آويد

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق گنجينه يكم آويد