نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد