درآمد ثابت سرآمد

::: مشخصات صندوق درآمد ثابت سرآمد

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق درآمد ثابت سرآمد

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق درآمد ثابت سرآمد