صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی